Op zondag 18 september jl. was de Stichting Eschmolen Delden aanwezig tijdens de zeer geslaagde Moestuindag op landgoed Twickel. Samen met de Vrienden van Twickel hadden we een fraaie plek.
moestuindag-2016

Het goede weer lokte veel bezoekers naar de historische moestuin. Er was veel belangstelling voor onze plannen voor de herbouw van de Eschmolen en er konden weer een aantal vrienden worden bijgeschreven.

rabobank-24-05-2016

Maarten Vonk (l.) en Derk Rouwhorst

De Eschmolen krijgt de wind in de zeilen!
Onlangs overhandigde de heer Maarten Vonk – directievoorzitter van de Rabobank Centraal Twente – een cheque aan Derk Rouwhorst, voorzitter van de Stichting Eschmolen Delden (zie foto). De overhandiging vond plaats voor het bord aan de Almelosestraat, de plek waar de molen zal worden herbouwd.
De Rabobank vindt de terugkeer van de molen belangrijk voor de stad en het plan goed doordacht. De bank toont hiermee duidelijk haar lokale betrokkenheid. Door deze bijzondere schenking is de Rabobank na het Deldense bedrijf Le Vin en direct b.v. eveneens een belangrijke sponsor. De namen van onze sponsoren zullen worden vermeld op een bord in de nieuwe Eschmolen en uiteraard op onze website www.eschmolendelden.nl.
De nieuwe Eschmolen wordt een ontmoetingspunt van verleden, heden en toekomst. Het verleden in de vorm van cultuurhistorische en educatieve activiteiten, het heden via zorg-, welzijns- en arbeidsmarktinitiatieven en de toekomst door vergroting van de fysieke (natuur en milieu) en maatschappelijke leefbaarheid (zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking). De Eschmolen biedt hen een groot aantal mogelijkheden om actief te worden.
De molen zal nieuwe stimulansen voor de inwoners en meer recreatieve mogelijkheden aan toeristen bieden.
Het bestuur is zeer erkentelijk voor de steun van de Rabobank en hoopt dat vele bedrijven dit voorbeeld zullen volgen wanneer ze binnenkort worden benaderd met het sponsorboek.

artist impression

artist impression Eschmolen

Beste Vrienden van de Eschmolen!
Wij waarderen het bijzonder dat u ons plan voor de herbouw van de Eschmolen steunt. Ook de politieke partijen spraken hun bewondering uit voor het grote aantal mensen – ruim 500! – dat de molen graag op de Deldeneresch terug zou zien en daaraan een werkelijke bijdrage levert. Dat merkten we op de informatieavonden in het gemeentehuis waar we alle politieke partijen uitgebreid over ons plan hebben verteld.
De afgelopen maanden hebben we ons ingezet voor een wijziging van het bestemmingsplan bij de gemeente (intussen uitgegroeid tot een document van 90 pagina’s) en een nieuwe onderbouwing voor de subsidieverlening ten behoeve van de overheden. Dit vergt een grote inzet en daarom houdt u de informatieavond in ‘t Hoogspel van ons tegoed.
Evenals de afgelopen jaren zal ook dit jaar voor degenen die een doorlopende machtiging hebben afgegeven, medio de maand mei de toegezegde vriendenbijdrage voor het jaar 2016 worden geïncasseerd.
Degenen die geen incassomachtiging hebben afgegeven en hun toegezegde bijdrage nog niet hebben betaald, verzoeken wij vriendelijk om in de maand mei hun bijdrage over te maken aan de Stichting Eschmolen Delden (rek.nr. NL22 RABO 0132 6947 86).
Het financieel jaarverslag 2015 en verdere informatie kunt u lezen op onze website.
Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw medewerking!

Vol trots presenteren wij onze nieuwe website:

eschmolen website 1a

De oude website gaf uiteraard alle informatie over onze plannen voor de herbouw van de Eschmolen maar was aan een make-over toe.
De nieuwe site – ontworpen en gerealiseerd door Buro VH uit Delden – is nu optimaal geschikt voor PC, tablet en smartphone.

Op 14 juli jl. is bij de plek waar de Eschmolen zal worden herbouwd een bord onthuld. De molen komt ten noorden van het viaduct over de Rondweg, bij het begin van de Almelosestraat. Dit is het hoogste punt langs de Rondweg – de drukste weg van de stad – waar de molen van verre goed te zien zal zijn.

onthulling eschmolen bord

De onthulling van het Eschmolenbord op de Deldeneresch; Henk Maas (l.) onthult het bord met assistentie van Derk Rouwhorst

Ongetwijfeld zal de molen een grote impuls geven aan de dagrecreatie en de vrijetijdseconomie, belangrijk voor de economie van Delden en omgeving. De Eschmolen hoort bij de oude Deldeneresch en sluit perfect aan bij het Pact van Twickel en de beleidsnota’s van gemeente, Twente en de provincie.

Lees verder →

De Stichting Eschmolen Delden kan terugzien op twee geslaagde Vriendenbijeenkomsten in Café-Restaurant ’t Hoogspel. Dat het plan tot herbouw van de molen veel sympathie krijgt, blijkt wel uit het feit dat Tineke Lantink als 500e Vriend werd verwelkomd.

welkom 500e vriend

Voorzitter Derk Rouwhorst verwelkomt Tineke Lantink, de 500e Vriend van de Stichting Eschmolen Delden

Lees verder →

De eerste € 100.000,00 voor de herbouw van de Eschmolen in Delden is binnen! Deze belangrijke toezegging werd gedaan door mevrouw Hester Maij, de gedeputeerde van de provincie Overijssel als voorzitter van de Stuurgroep Pact van Twickel.

V.l.n.r. de heer Schimmelpenninck, de heer Keizers, mevrouw Maij, de heer Rouwhorst en mevrouw Roebert-ter Horst

V.l.n.r. de heer Schimmelpenninck, de heer Keizers, mevrouw Maij, de heer Rouwhorst en mevrouw Roebert-ter Horst

Lees verder →

Op de plek waar de Eschmolen herbouwd zal worden, sloot Annie Schreijer-Pierik – CDA-kandidaat voor het Europees Parlement – haar verkiezingscampagne af.

annie schreijer

V.l.n.r. Jan Bouke Zijlstra, Annie Schreijer-Pierik, Derk Rouwhorst, Sander Smit, Jan Brummer en Adriaan van Es

Lees verder →