Op ons verzoek onder de vrienden om assistentie van personen met een bouwtechnische achtergrond hebben zich twee jonge bouwkundig ingenieurs gemeld.
Mark Ros – hij heeft sinds vorig jaar een eigen adviesbureau voor staal-, beton- en houtconstructies – en Edo Brummer, zijn vroegere collega bij ingenieursbureau Lucassen te Hengelo, willen voor ons alle constructieve berekeningen en tekeningen pro deo uitvoeren. Wij zijn uiteraard zeer ingenomen met dit aanbod.
Bent u, of kent u iemand die ons bouwkundig, juridisch of op een andere wijze van advies kan dienen bij de realisatie van de herbouw van de Eschmolen, meldt het ons.
Wij zullen u of hem/haar graag informeren omtrent de details van de herbouwplannen.

Hilco Huisstede (2)Per 1 juni jl. is Deldenaar Hilco Huisstede de nieuwe voorzitter van de Stichting Eschmolen Delden.
Aangezien onze oud-voorzitter Derk Rouwhorst te kennen heeft gegeven zich meer willen gaan toeleggen op de algemene historie van Delden is het bestuur op zoek gegaan naar een geschikte vervanger. Wij zijn erg blij met de positieve en enthousiaste reactie van Hilco Huisstede toen hij gevraagd werd Derk op te volgen.
Hilco heeft een bouw- en bedrijfskundige achtergrond en is een groot liefhebber van oude ambachten, het vakmanschap en cultuurhistorische gebouwen. Met hem heeft onze stichting een jonge, energieke bestuurder binnen haar gelederen.
Derk Rouwhorst blijft bestuurslid van onze stichting.

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 25 mei jl. de privacywet gewijzigd is en dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden is.
De door u aan Stichting Eschmolen Delden verstrekte gegevens worden uitsluitend voor ons zelf gebruikt en worden niet aan andere partijen/organisatie verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze met ons heeft gedeeld. Dat is enerzijds voor het innen van uw jaarlijkse vriendenbijdrage en anderzijds om u middels onze nieuwsbrief te informeren over de ontwikkelingen rond de plannen en vorderingen voor de herbouw van de Eschmolen; niet meer en niet minder.
Als u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen.  Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar info@eschmolendelden.nl of bel met Derk Rouwhorst 074-3763600 of Jan Brummer 074-3762384.

Luchtfoto-Delden-ca1950

Delden ca. 1950

Op veler verzoek hebben wij de luchtfoto van Delden omstreeks 1950 laten afdrukken op A2 formaat (59,4 x 42 cm). Op deze foto is de romp van de oude, in 1959 afgebrande Eschmolen nog te zien.
De foto is verpakt in een koker en voor € 6,95 te koop bij de Read Shop in Delden.
Vrienden van de Eschmolen kunnen deze bestellen door een e-mail te sturen naar info@eschmolendelden.nl  Zij betalen € 5,95.
De kosten voor verzending per post bedragen € 6,95; bij inwoners van Stad Delden wordt de foto franco thuisbezorgd.

burgemeester-nauta

Burgemeester Ellen Nauta met Jan Brummer (l) en Jan Reuvers

Op 24 oktober jl. nam burgemeester Ellen Nauta van Gemeente Hof van Twente het sponsorboek “Samen een molen bouwen” in ontvangst uit handen van de bestuursleden Jan Brummer en Jan Reuvers.
In haar voorwoord omschrijft mevrouw Nauta waarom ook zij van mening is dat de Eschmolen herbouwd moet worden.

Alle Vrienden van de Stichting Eschmolen ontvangen binnenkort een exemplaar van dit sponsorboek.

 

De Stichting Eschmolen Delden organiseerde op dinsdagavond 17 oktober in Café-Restaurant ‘t Hoogspel in Delden een informatieavond voor haar vrienden. De aanwezigen werden geïnformeerd over de activiteiten van de afgelopen twee jaar en de stand van zaken op dit moment.
Bij afwezigheid van voorzitter Derk Rouwhorst heette secretaris Jan Brummer de bezoekers welkom.
Door aanpassing van de plannen heeft men de herbouwkosten aanzienlijk kunnen verlagen van € 1.900.000,00 naar € 1.300.000,00. Deze aanpassing wordt gerealiseerd door de ontvangstruimte voor bezoekers aanmerkelijk kleiner en minder luxe uit te voeren dan aanvankelijk gepland. Bezoeken van het bestuur aan onlangs herbouwde molens maakte duidelijk dat de thans opgestelde begroting realistisch en haalbaar isSamen-een-molen-bouwen.

Aansluitend presenteerde bestuurslid Jan Reuvers de nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven” en gaf penningmeester Marcel Kamp een toelichting op de financiële stand van zaken.
Om sponsoren een goed inzicht te geven in de sponsormogelijkheden en kosten heeft de Stichting een boekje uitgegeven met de titel “Samen een molen bouwen“. Na afloop van de bijeenkomst werd aan de aanwezigen een exemplaar van dit boekje – gedrukt door drukkerij Unaniem – uitgereikt.
Na de pauze werd een film over de restauratie van de Oostenrijkse Retzer korenmolen vertoond. Dit staaltje vakmanschap werd enkele jaren geleden uitgevoerd door molenmakerij Groot Wesseldijk uit Lochem.

Downloads: nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven” en sponsorboek “Samen een molen bouwen“.

Hoewel het enige tijd stil was rond de plannen voor de herbouw van de Eschmolen heeft het bestuur verre van stil gezeten.
Esmolen-(foute-spelling)
Om u te informeren over onze activiteiten en de stand van zaken nodigen wij u van harte uit voor de Vriendenavond op dinsdag 17 oktober a.s.

Locatie: Restaurant Het Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt-Delden.
Tijdstip: 20.00 uur.

Graag tot ziens!

171004-moestuindagHet wordt traditie: evenals vorig jaar waren wij aanwezig tijdens de Twickel Moestuindag.

Op zaterdag 17 september waren de weergoden met ons en wij konden ons verheugen in veel belangstelling en waardering voor onze plannen om de Eschmolen te herbouwen

In de afgelopen maanden hebben bestuursleden van onze Stichting een aantal nieuwgebouwde molens bezocht om inzicht te krijgen in wat er zoal komt kijken bij de herbouw van een molen.
We bezochten molen De Windhond in Soest, De Koe in Ermelo, Windlust in Burum en de Puurveense molen in Kootwijkerbroek. Overal werden we gastvrij ontvangen en uitvoerig geïnformeerd over wat er allemaal op je pad komt bij de plannen om een verloren gegane molen te herbouwen.
De meest genoemde woorden waren: draagkracht (bij de bewoners van je stad of dorp), enthousiasme, geduld en doorzettingsvermogen. Al deze omschrijvingen zijn op ons volop van toepassing.
foto_nieuws_april_2017
Onze gesprekken en de verkregen informatie hebben ertoe geleid dat wij – als bestuur van de Stichting Eschmolen Delden – een nieuwe, verlaagde financiële begroting hebben gemaakt.
Door de ontvangstruimte onder de molen kleiner en eenvoudiger uit te voeren en in te richten besparen we ca. € 580.000,00.  De totale investering bedraagt nu € 1.336.000,00 waardoor de kansen op realisering van de herbouw van de molen aanmerkelijk toenemen.
Momenteel bereiden we de uitgave van een nieuw Sponsorboek voor dat alle Eschmolen-vrienden zullen ontvangen. Komend najaar staat een vriendenavond gepland waarop u over alle recente ontwikkelingen geïnformeerd zult worden.

Verder kunnen wij melden dat de heer Jacques Troch, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur Koninklijke Grolsch en professor emeritus aan de Universiteit Twente, nu deel uitmaakt van ons Comité van Aanbeveling.
Maar niet alleen versterking van het Comité van Aanbeveling is noodzakelijk. We komen nu in een fase waarin we als bestuur niet alles alleen kunnen doen. Iedereen die evenals wij enthousiast is over het herbouwen van de molen roepen we daarom op om zich bij ons te melden bij (zie contact). In gezamenlijk overleg kunnen we dan bezien hoe u de realisatie van de molen dichterbij kunt brengen.

twentsch-landschap_bewerkt-1De realisatie van de Eschmolen komt naderbij. De gemeente Hof van Twente heeft het gewijzigde bestemmingsplan, voor het gebied waarop de molen gebouwd wordt, vastgesteld.
Het bestuur van de molen heeft haar visie verwoord in de nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven”. De Stichting Twickel steunt de plannen voor de herbouw.
In de overzichtsnotitie voor het project stadsrand Delden, onderdeel van het Pact van Twickel, is verwoord dat de Stichting Eschmolen wordt gesteund met een financiële bijdrage om de historische molen weer op te bouwen. De eerste sponsoren hebben zich gemeld en het aantal leden van de Vriendenkring is nu gestegen tot ruim 500. Ook hebben veel belangstellenden de wens geuit om het zicht op de Deldeneresch graag weer compleet te willen zien. De oorspronkelijke molen is in 1959 afgebrand.

In de visie van het bestuur staan twee begrippen centraal: verbinden en binden.
Verbinden van het verleden met het heden en de toekomst. Deze verbinding krijgt op verschillende manieren vorm: de uitvoering van cultuurhistorische en educatieve activiteiten, een moderne invulling van het noaberschap, de verbreding van de toeristische mogelijkheden en de vergroting van de fysieke kwaliteit van de stadsrand Delden en de overgang naar de Deldeneresch.
Binden is gericht op mensen en krijgt op een groot aantal manieren gestalte: ontspanningsactiviteiten, dagbestedingsmogelijkheden, creatieve initiatieven en vrijwilligerswerkzaamheden. Maar ook kunnen mensen gewoon komen om samen een kop koffie te drinken en met elkaar te praten.

Kortom: de Stichting Eschmolen wil de herbouwde molen gebruiken om maatschappelijke doelen te realiseren die er op gericht zijn mensen actief te betrekken bij de samenleving. Maar ook de toeristische functie van de gemeente verbreden (o.a. met een fietsroute langs molens in de Euregio) en arbeidsmarktmaatregelen (o.a. opdoen van werkervaring en vrijwilligerswerk doen met behoud van uitkering) te ontplooien. Specifiek wil het bestuur aandacht besteden aan duurzaamheid.

De investeringen voor de herbouw worden geraamd op € 1.900.000. Een bedrag dat vooral bijeen moet worden gebracht via subsidies (gemeente en provincie), fondsen (Rabobank, Nationaal Landschapsfonds, enz.) en sponsorbijdragen.
Dankzij deze investering staat er straks een werkende windkorenmolen, die een veelheid aan maatschappelijke functies vervult. Het bestuur wil met tal van instanties samenwerken, zowel lokaal als regionaal.

Kijkend naar de herbouwde molens elders in ons land kan geconcludeerd worden dat de herbouw van de Eschmolen in combinatie met de maatschappelijke functies een kansrijke toekomst tegemoet gaat.
De planning is er op gericht begin 2019 de herbouwde molen te openen.